عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش به کار گرفته شده در پژوهش و علت های آن

در این بخش به مطالعه تغییرات ایجاد شده از منظر هزینه و حجم ترافیک ایجاد شده  در بهره گیری از دوربرگردان به جای بهره گیری از تقاطع های دارای چراغ راهنمایی 3 زمانه پرداخته خواهد گردید. روش انجام کار مطالعه مطالعات پیشین در این خصوص، مطالعه و مطالعه قبل-بعد، یافتن نقاطی از شهر که در آن تبدیل تقاطع به دوربرگردان صورت گرفته می باشد و بهره گیری از داده های موجود و در نهایت طرح پرسشنامه و توزیع آن در جامعه آماری می باشد. بدین طریق می توان درک درستی از آثار تغیرات صورت گرفته به دست آورد.

همانگونه که در فصل دوم اظهار گردید محدوده ی مطالعاتی می تواند نقاطی از شهر باشند که در چند سال اخیر در آن دوربرگردان احداث شده می باشد. این مناطق در جدول 2-1 نشان داده شده می باشد.

همانگونه که اظهار گردید، روش انجام پژوهش، طرح پرسشنامه و انجام مطالعات آماری می باشد. از این رو لازم می باشد فرضیاتی را برای طرح در نظر گفته وسپس با در نظر داشتن پرسشنامه، فرضیاتی را که اکثرا بر اساس مطالعه مطالعات قبلی می باشد رد و یا تایید نمود. همچنین سوالات مطرح شده در این پژوهش با در نظر داشتن مطالعه آماری داده های اخذ شده پاسخ داده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)