عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فنون کمی ارزیابی ریسک
  • ارزیابی مقایسه‌ای، نوعی فرآیند همکاری بین گروهی از واحدهای تجاری می‌باشد. این نوع مقایسه بر رویـدادها یـا فرآینـدهای خـاص تمرکز دارند و به مقایسه معیارها و نتایج پرداخته و فرصت‌های بهبود را شناسایی می‌نماید. بـرای ارزیـابی عملکـرد، اطلاعـاتی دربـاره رویدادها، فرآیندها و معیارهای مورداستفاده جمع‌آوری می گردد. بعضی شرکت‌ها از این روش جهت ارزیـابی احتمـال و اثـر رویـدادهای بالقوه در صنعت بهره گیری می‌نمایند.
  • مدل‌های احتمال، مدل‌های احتمال بر اساس بعضی مفروضات معین به دنبال رویدادهای خاص و همـراه بـا آثـار و احتمـال وقـوع آن‌ها می‌باشند. احتمال و اثر رویدادها بر اساس اطلاعات تاریخی و یا نتایج شبیه‌سازی‌شده از رویدادهای آتی اظهار می‌گردند. ارزش در معرض ریسک، جریانات نقدی در معرض ریسک، سودآوری در معرض ریسک و ایجاد اعتبار در معرض ریسک همگی نمونه‌هایی از مدل‌های احتمال می‌باشند. امکان دارد مدل‌های احتمال در بازه‌های زمانی متفاوتی بکار طریقه. همچنین ممکن اسـت مدل‌های احتمـال جهـت ارزیابی درآمدهای مورد انتظار پیش روی اثرات غیرمنتظره بکار برده شوند.
  • مدل‌های غیر احتمالی، این‌گونه مدل‌ها از یکسری مفروضات ذهنی جهت تعیین اثر رویدادها بدون در نظر گرفتن احتمالات کمی مرتبط بهره گیری می‌نمایند. ارزیابی اثر رویدادها مبتنی بر رویدادهای تاریخی و نیز مدل‌های شبیه‌سازی‌شده رفتار آتی می‌باشند. اندازه‌گیری حساسیت، آزمون استرس و تجزیه‌وتحلیل سناریو ازجمله مدل‌های غیر احتمالی به شمار می‌طریقه.

واحدهای تجاری می‌توانند به‌مقصود به‌کارگیری و اجرای فنون ارزیابی کیفی، برای دستیابی به‌احتمال وقوع و اثر رویدادها، از رویکردهای مشابهی مانند مذاکره و جلسه که در شناسایی رویدادها بهره گیری می‌نمودند، بهره گیری کنند(برنستین و همکاران،2013). در فرآیند ارزیابی ریسک که به‌احتمال بالقوه وقوع و نیز اثر رویدادهای آتی می‌پردازد از مقیاس‌های عددی یا توصیفی بهره گیری می گردد.

هر واحد تجاری نیازمند بهره گیری از فنون ارزیابی رایج، در تمام بخش‌های خود نیست. انتخاب و به‌کارگیری فنون مستلزم دقت و در نظر داشتن ساختار فرهنگی بخش‌های تجاری می‌باشد. به‌گونه مثال، در یک شرکت، جهت شناسایی و ارزیابی ریسک در سطح یک فرآیند، پرسشنامه‌ای درخور نیاز همان بخش بهره گیری می گردد، درحالی‌که ممکن می باشد سایر بخش‌ها به فراخور نیاز خود از آن بهره گیری نکنند. ریسک بر اساس ریسک ذاتی و ریسک باقیمانده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای هر واحد تجاری سازمان‌دهی و طبقه‌بندی می گردد. اگرچه در این راه از روش‌ها و فنون متفاوتی بهره گیری می‌گردند، اما تمامی فنون بکار رفته از هماهنگی کافی در واحد تجاری برخوردار بوده و ارزیابی ریسک را در کل واحد تجاری تسهیل می‌نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد