عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- روش پژوهش

روش­های پژوهش بر مبنای معیارهای مختلفی تقسیم­بندی می­شوند، مانند ماهیت و هدف پژوهش، مسیر، زمان، اجرا و اندازه ژرفایی. اینکه پژوهش مورد نظر به چه هدفی خواهد رسید و چه کاربردی خواهد داشت، و تا چه اندازه تعمیم­پذیر خواهد بود، می­تواند تعیین کننده نوع پژوهش از نظر هدف باشد. پژوهش از نظر هدف را می­توان به پژوهش بنیادی[1]، کاربردی[2] و عملی[3] تقسیم­بندی نمود. پژوهش بنیادی یا ناب به ساخت الگوهای نظری جهت تبیین پدیده­ها می­پردازد. پژوهش کاربردی به مطالعه ساخت­های نظری در بافت­ها و جایگاه­های عملی و واقعی می­پردازد و به روش[4] می­انجامد. پژوهش عملی به بهره­برداری عملی از یافته­های نظری و کاربردی برمی­گردد و به تکنیک یا فن می­انجامد. از نظر نوع مسیر، پژوهش­ها به کیفی، توصیفی، آزمایشی، پیمایشی، برآوردی و ارزیابی، علّی- مقایسه­ای، همبستگی، تاریخی و … تقسیم­بندی خواهند گردید. در پژوهش کیفی، محققان با مطالعه رفتار بشر در بافت طبیعی خود سروکار دارند و کوشش می­کنند تا حد ممکن وجود پژوهشگر یا بافت پژوهشی بر رفتار طبیعی اثر نگذارد. پژوهش توصیفی به پدیده­هایی می­پردازد که به صورت طبیعی رخ می­دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی­گیرد. در پژوهش آزمایشی، پژوهشگر یا آزمایشگر کوشش می­کند محرک، رفتار یا شرایط محیطی و بطور کلی متغیرهای مستقل را به صورت دقیق و منظم دستکاری و اثر متغیرهای نامربوط را کنترل و سپس چگونگی تاثیر دستکاری خود بر تغییر وضعیت، رفتار آزمودنی­ها و بطور کلی متغیر وابسته را نظاره نماید یا بسنجد. پیمایش[5] پژوهشی می باشد توصیفی-تبیینی، که بر اساس انتخاب نمونه­ای تصادفی و معرف از افراد جامعه پژوهش و پاسخ آنها به یک مجموعه پرسش با بهره گیری از پرسشنامه، نظرسنجی و یا روش­های دیگر به مطالعه وضع موجود اعم از توجه­ها، عقیده­ها، رفتارها و بطور کلی استخراج اطلاعات درمورد شرایط زندگی و مقوله­هایی که افراد را معین و متمایز می­گردانند، می­پردازد. از پیمایش می­توان برای آزمون تبیین­ها یا نظریه­های پیشین و ابداع نظریه­های جدید بهره جست. پژوهش برآوردی یا ارزیابی[6]، پژوهشی در جهت جمع­آوری اطلاعات تفصیلی از وضع موجود(یا آن چیز که که هست) به عنوان پایه­ای برای قضاوت یادآوری درمورد ثمربخشی تصمیم­های گذشته و اتخاذ تصمیم برای آینده می باشد. روش علّی- مقایسه ای یا پس رویدادی[7] روشی می باشد که طی آن پژوهشگر با مقایسه گروه­های متشکل، علت­های احتمالی تغییر در متغیر وابسته را مطالعه می­کند. روش همبستگی[8] که بیشتر آن را به عنوان یک روش تحلیل­آماری می­شناسند تا یک روش پژوهش، به سنجش ارتباط بین دو یا چند متغیر می­پردازد. از نظر زمان پژوهش، پژوهش­ها به انواع مقطعی[9] و طولی[10] تقسیم­بندی می­شوند. از لحاظ اجرا یا نحوه جمع­آوری داده­ها، پژوهش­ها به انواع میدانی، اسنادی و آزمایشگاهی تقسیم می­شوند. نهایتا از لحاظ اندازه ژرفایی نیز پژوهش­ها به دو گروه پهنانگر و ژرفانگر تقسیم می­شوند. پژوهش پهنانگر، به صورت مقطعی انجام می­گردد، ابزار غالبا پرسشنامه و آزمون بوده و در آن با انتخاب نمونه، نتایج به کل جامعه قابل تعمیم می­باشد و کوشش می­گردد که به مساله یا پرسش­ها یا فرضیه­های مطرح شده پاسخ داده گردد. این پژوهش­ها بیشتر توصیف­کننده وضع موجود و اظهار­کننده روابط می­باشد. اما پژوهش­های ژرفانگر، معمولا به صورت طولی و دراز مدت انجام شده و روش­ها، بیشتر نظاره و مصاحبه یا آزمایش بوده و هدف بیشتر شکافتن پدیده مورد نظر در عمق یا ژرفا می­باشد (ساروخانی،1387).

[1] Basic Research

[2] Applied Research

[3] Practical Research

[4] Method

[5] Survey

[6] Evaluation Research

[7] Ex post facto

[8] Correlation

[9] Cross-Sectional Research

[10] Longitudinal Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد