شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

رویکرد نظری :

وفاداری نظری (روانی)، همان حدی می باشد که مشتریان دیگران را از رویدادهای خدماتی که رضایتشان را جذب کرده می باشد، آگاه می­کنند (راناویرا و پرابو،2003). مشتری یک توجه و احساس از نوع وابستگی عاطفی به یک سازمان، کارکنان، کالا و خدمات آن دارد و این توجه باعث انگیزه خرید مجدد در فرد می­گردد (ساهو و پریتا، 2007). رویکرد نظری به وفاداری از اجزای مؤثر و شناختی وفاداری محسوب می­گردد که به عنوان ترجیح یک محصول یا خدمت، قصد خرید و تعهد بلندمدت مشتری به محصول یا خدمت و گرایش آن­ها به تبلیغات دهان به دهان مثبت می­گردد. رویکرد وفاداری نظری، شاخص­های تعهد، تعلق خاطر و اعتماد به یک شاخه از محصولات یا خدمات را در بر می­گیرد (آنیسیمووا[1]، 2007). دونیو و همکاران برای نشان دادن ابعاد وفاداری مشتریان، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و تعهد مشتری را به عنوان ابعاد رویکرد نظری وفاداری برشمردند (دونیو و همکاران،2006). وفاداری نظری اغلب، هم به عنوان اثر مثبت نسبت به روابط مستمر و هم به عنوان تمایل به ادامه دادن روابط و معادل با روابط متعهد تعریف شده می باشد (مورگان و هانت،1994).

(اولیور،1999) رویکرد نظری را به سه قسم مجزا تقسیم کرده می باشد:

وفاداری شناختی که به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوط می­گردد.

وفاداری احساسی که به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط می­گردد.

وفاداری کنشی که به قصد مشتری برای انجام اقدام خرید در آینده مربوط می­گردد.

وفاداری شناختی در مقایسه با دو نوع دیگر از قدرت بیشتری برای ایجاد وفاداری مشتری برخوردار می باشد (اولیور،1999).

 

[1]. Anisimova

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی