عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش

آقای دکتر شیخ الاسلامی وخانم لیلا عزیزی[4] در پژوهش دیگریدر دانشگاه علم وصنعت(1388) به ارزیابی ایمنی دور برگردانهای اجرا شده در  تهران پرداختند . نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

مطالعه مطالعات پیشین در دنیا در خصوص دوربرگردانها نشان می دهد که دور برگردان در دیگر کشورها به این شکل که در تقاطع های چراغ دار در شهر تهران به انجام رسیده ، اجرا نشده می باشد، اما مطالعات آنها در خصوص پارامترها ی مؤثر در ایمنی دوربرگردانها مفید می باشد. مدل سازی تعداد کل و نحوه تصادفهای ماهانه در دوربرگردانها نشان می دهد که به گونه متوسط10% افزایش در عرض بازشدگی ، 6/12% کاهش در تعداد تصادفات را سبب می گردد. همچنین  10% افزایش در فاصله دوربرگردان از تقاطع باعث کاهش تصادفات به اندازه 3%  می گردد.

همچنین تصادفها با افزایش حجم ترافیک در مسیر اصلی و نیز حجم ترافیک دورزننده، افزایش می یابند. تشریح آمار تصادف ها نشان داد که با افزایش سرعت در مسیر اصلی، تصادفهای جلو- عقب به دلیل تفاوت بیشتر سرعت مسیر اصلی و خصوصاً در باند سرعت، با سرعت های کم وسایل نقلیه ای که قصد دور زدن در بریدگی دوربرگردان را دارند افزایش می یابند و نیز با افزایش سرعت در مسیر فرعی همگرا به مسیر اصلی، تصادفهای جلو- عقب کاهش می یابد.

بیشترین تعداد تصادفهای جلو- پهلو مربوط به دوربرگردان رسالت- باقری می باشد که دارای طول تداخل کوتاه می باشد، علاوه بر آن تصادف های جلو-پهلو در نتیجه شعاع گردش کم و وارد شدن وسایل نقلیه در خط مقابل در تکمیل مانور دوربرگردان نیز نظاره می گردد که نمونه ای از آن دور برگردان بعثت غرب رجایی می باشد. دوربرگردان فوق، با وجود آنکه دارای طول تداخل مناسب می باشد، اما دارای شعاع گردش کم و عرض بازشدگی بالاست، که سبب سردرگمی رانندگان در حق تقدم عبور در صف بندی پهلو به پهلو برای انجام مانور دوربرگردان شده و منجر به افزایش تصادفهای جلو- پهلو و پهلو- پهلو می گردد . این دور برگردان دارای شدت تصادف بیشتری نسبت به سایر دور برگردانها نیز هست. به گونه کلی طراحی مورد به مورد دوربرگردانهای اجرا شده سبب تفاوت در دسته بندی نحوه برخورد شده می باشد. پس نتیجه میشود طراحی هندسی دوربرگردانها در ایمنی آنها بسیار مهم می باشد وبرخی از دوربرگردانهای اجرا شده در تهران دارای طرح هندسی مناسب نمی باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)