عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- روش­ها و ابزار جمع­آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات پژوهش، از روش کتابخانه­ای و مطالعات اسنادی بهره گیری گردیده و برای دستیابی به داده­های مورد نظر برای پردازش فرضیات پژوهش، به مصاحبه با کارشناسان و پرسنل متخصص در زمینه پروژه پرداخته و همچنین با بازدید میدانی از محدوده مورد مطالعه به تهیه نقشه­های GIS پرداخته­ایم. بعلاوه، به مقصود تعیین معناداری و اولویت­بندی ریسک پژوهش از دو پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. در پرسشنامه اول، با مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، فهرستی از ریسک­های مختلف بالقوه برای آزادراه تعیین شده و با بهره گیری از نظرات خبرگان، به تعیین معناداری این ریسک­ها می­پردازیم. در پرسشنامه دوم، به مقصود اولویت­بندی و تعیین اهمیت هر یک از این ریسک­ها به مطالعه اندازه وجود این ریسک­ها در بخش­های مختلف آزادراه پرداخته و با بهره گیری از روش آنتروپی شانون، این ریسک­ها را رتبه­بندی کرده­ایم. نمونه­ای از این دو پرسشنامه بهره گیری شده در این پژوهش در قسمت پیوست الف در بخش پیوست آمده می باشد. خاطر نشان می گردد برای اطمینان از نتایج حاصل از پرسشنامه اول، پایایی و روایی آن نیز مطالعه گردید که با در نظر داشتن اینکه برای این پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ برابر 0.854 بدست آمد، پایایی آن تایید می­گردد. همچنین در تدوین پرسشنامه، از نظرات اصلاحی پیشنهاد شده از طرف خبرگان پروژه بهره گیری شده تا پرسشنامه از روایی محتوای لازم برخوردار باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد