عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • روش پژوهش

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی خواهد بود. در این پژوهش آغاز انواع دوربر گردانها ومبانی کلی موثر بر طراحی واجرای آنها  ارائه خواهد گردید. در ادامه به نتایج مطالعات انجام شده توسط سایر محققان گذشته در این زمینه تصریح خواهد گردید ومزایا ومعایب دور برگردانها در این تحقیقات تشریح خواهد گردید.

در فصل بعدی روشهای گردآوری ، تجزیه وتحلیل ودسته بندی اطلاعات و داده ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت نیاز در این فصل پرسشنامه خاصی نیز توسط محقق طراحی می گردد  و بین جامعه آماری نمونه توزیع خواهد گردید.

در فصل بعدی با در نظر داشتن اطلاعات وآمار اخذ شده از مراجع معتبر نظیر وزارت راه وشهرسازی ، شهرداریها ، سازمان ترافیک ، مطالعات گذشته، بررسیهای میدانی  و همچنین داده های اخذ شده از پرسشنامه طراحی شده توسط محقق به مطالعه اثرات بهره گیری از دوربرگردانها بر حجم ترافیک وهزینه ها در مقایسه با  چراغهای راهنمایی خواهیم پرداخت ونتایج آن با مطالعات سایر محققان مقایسه خواهد گردید.در ادامه به تشریح  راهکارهایی جهت  بهبود نقاط ضعف دور برگردانها خواهیم پرداخت و در انتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار اظهار خواهد گردید.

 

 • قلمرو پژوهش

با در نظر داشتن وجود شبکه راهها در کلیه کشورهای جهان و نقاط دنیا  وهمچنین  وجود دور برگردانها وچراغهای راهنمایی در تقاطع ها ، نتایج این پژوهش محدوده قلمرو خاصی ندارد وجهت کلیه کشورها ،   کارشناسان ومسئولان حوزه ترافیک ومدیریت شهری مفید خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)