عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • جامعه وحجم نمونه

در صورت نیازجهت اخذ اطلاعات وداده های مورد نیاز پژوهش از یک پرسشنامه خاص بهره گیری خواهد گردید که این پرسشنامه توسط محقق طراحی خواهد گردید و  بین 100 نفر از رانندگان وسایل نقلیه شخصی که از دوربرگردانها وچراغهای راهنمایی موجود در شهر تهران بهره گیری می کنند توزیع خواهد گردید. چنانچه لازم باشد کوشش می گردد که این افراد از بین کسانی انتخاب شوند که معمولادر مسیرهای مشخصی تردد        می کنند و بیشترین بهره گیری از دور برگردانها را  دارند.

 

 • محدودیتها و معضلات پژوهش
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن کمبود اطلاعات وآمار مدون در کشور در خصوص موضوع پژوهش، مساله جمع آوری اطلاعات وآمار از معضلات پیش روی پژوهش حاضر بوده می باشد. همچنین با در نظر داشتن معضلات و محدودیتها در مطالعات میدانی و انتخاب افراد، تعداد جامعه آماری به صورت محدود ودر حدود 100 نفر انتخاب شده می باشد که در صورت افزایش این تعداد نتایج پژوهش گستردگی بیشتری را شامل خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)