عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

بازارگرایی درونی (منابع انسانی) :

مدیران سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان­ها می باشد. از این رو، در نظر داشتن مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر تأثیر های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر می باشد؛ زیرا که نیروی انسانی مهم ترین منبع هر سازمان به شمار می رود. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزش ها و برخوردار از اهداف سازمانی، دارای انگیزه ای قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان، از نیازهای اصلی هر سازمان می باشد. سازمان ها نیازمند نیروی انسانی متعهد و وفادار به اهداف و ارزش ها هستند؛ زیرا که تعهد و وفاداری افراد، عملکرد بهتر و بالاتری را از آنها نشان می دهد که در نهایت کارایی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری سازمانی را به دنبال دارد (عسگری، 1383).

بازارگرایی درونی درمورد شناخت و ارضاء خواسته ها و نیازهای کارکنان به عنوان یک پیش نیاز برای ارضای نیازها و خواسته های مشتریان می باشد. موفقیت برنامه بازاریابی خارجی (بازارگرایی خارجی که مرکز توجه خود را مشتریان سازمان ها قرار داده می باشد) بستگی به بازارگرایی درونی (مرکز توجه خود را کارکنان سازمان به عنوان مشتریان درونی قرار داده می باشد) دارد و پس مدیران بازاریابی بایستی در بازاریابی بسیار ماهر باشند. «بازارگرایی درونی» به معنی مجموعه رفتارهایی می باشد که باعث رضایت و ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان می گردد (لینگز،2004: 408). منشا بازاریابی درونی را بازاریابی خدمات می دانند (سید جوادین و همکاران ، 1386). در بازاریابی خدمات نه تنها مشتریان، هدف نهایی بازاریابی هستند، بلکه کارکنان درون سازمان نیز مورد توجه و اهمیت قرار دارند .در سازمان های خدماتی، کارکنان در جذب مشتریان و حفظ ارتباط با آنان تأثیر اصلی را به عهده دارند. در واقع سازمان دارای یک بازار درونی می باشد که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی می باشد که تأمین نیازهای این مشتریان درونی برای موفقیت سازمان لازم و ضروری می باشد. بازاریابی مبتنی بر مشتریان درونی (کارکنان) را بازاریابی درونی می نامند. (سید جوادین و همکاران ، 1386). در سازمان های خدماتی کارکنانی که با مشتریان در ارتباطند، دارای تأثیر حیاتی در فرآیند ارائه خدمات هستند. دستیابی به چشم انداز بلندمدت سازمان تا حد زیادی بستگی به کارکنان آن سازمان دارد، اگر به این کارکنان این فرصت داده گردد که خود را بشناسند و همزمان، با چشم انداز سازمان آشنا شوند، این شناخت روی رفتار خدماتی کارکنان تأثیر گذاشته و به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خارجی منجر می گردد (داتا ، گوتری و رایت[1]،2010). به گونه کلی، می توان گفت اجرای بازاریابی درونی در بخش خدمات، سازمان ها را مجهز به قابلیت ها و صلاحیت هایی می کند که نتیجه آن رضایت مشتریان می باشد (کاتلر،1383).

 

کاتلر اظهار می کند که خدمات مستلزم سه نوع بازاریابی بیرونی، درونی و تعاملی(متقابلی) باشد. در شکل 2-1، بازاریابی بیرونی شامل آماده کردن محصول، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع خدمات به مشتری می باشد. بازارایابی تعاملی، مهارت کارکنان در خدمت رسانی به مشتری را تشریح می کند و بیشتر به رفتار کارکنان با مشتری می پردازد. بازاریابی درونی ،آموزش و انگیزش کارکنان در ارائه خدمات را مدنظر قرار می دهد (کاتلر،2006). همچنین، کاتلر اظهار می کند که بازاریابی درونی بایستی از بازاریابی بیرونی پیشی گیرد (کاتلر،2006). نارور و اسلاتر  اظهار داشتند که توسعه یک رویکرد بازاریابی درونی منجر به ایجاد فرهنگی می گردد که به کاراترین و اثربخش ترین شکل، ایجاد رفتار هایی می کند که در کارکنان سازمان، منجر به ارائه خدمات برتر به مشتری خواهد گردید (رینسو ،1990).

[1] Datta, D., Guthrie, J. & Wright.

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی