دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب می شوند. به مقصود تحقق اهداف نیاز به هماهنگی منابع سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشد. اثربخشی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف هر سازمان نیازمند تدابیری می باشد که مدیران آنها را اتخاذ می نمایند. از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. بدیهی می باشد پیدایش سازمان ها و توسعه آنها نتیجه وجود مدیریت می باشد و سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. موضوع مهارت های مدیریتی مانند مسائلی می باشد که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده می باشد.

اثربخشی اندازه موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعریف شده می باشد. اندازه اثربخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که مدیر در جهت تحقق اهداف و نتایج مطلوب باشد می گوییم اثربخشی تحقق یافته می باشد. (وودال و وین استنلی، 1992)

 

2-1 بخش اول: مهارت­های (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح